FORMER PRESIDENTS
 

Dinesh Sharma
(1970 batch, Katyayan house)

Maj Mahavir Singh Shoora
(1965 batch, Kanad house)

Ved Prakash Dhillon
(1970 batch, Patanjali house)

Joginder Singh Mann
(1976 batch, Vyas house)